Cif písek tekutý bílý Multipack 2x500ml

Cif písek tekutý bílý Multipack 2x500ml
Cif písek tekutý bílý Multipack 2x500ml

  • Kód: 5997478702190

bez DPH
bez DPH Vaše cena bez DPH 98,35 Kč
s DPH Vaše cena s DPH 119,00 Kč
Cena již obsahuje všechny zákonné poplatky.

Přidat do košíku:
Dostupnost:
Krémový abrazivní čisticí přípravek čistí do hloubky a příjemně voní. Jeho složení kombinující sílu mikročástic a odmašťujících látek
odstraní i špínu, o které jste si mysleli, že se jí už nikdy nezbavíte, a to za doprovodu nádherné vůně citronu.
Na povrch nanášejte pomocí navlhčené houbičky nebo hadříku, poté jednoduše setřete a opláchněte.


Složení
Obsahuje 5 % nebo více, avšak méně než 15 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky,
mýdlo, parfum, linalool, benzisothiazolinone, limonene.


Bezpečnostní upozornění
Signální slovo: Varování
EUH208 - Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P302 - PŘI STYKU S KŮŽÍ:
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P332+P313 - Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
Cif písek tekutý bílý Multipack 2x500ml
Cif písek tekutý bílý Multipack 2x500ml


Tento produkt byl přidán dne Úterý 05. květen 2020.