Milit Citrus prostředek na nádobí 5L

Milit Citrus prostředek na nádobí 5L
Milit Citrus prostředek na nádobí 5L

  • Kód: 8594000721499

bez DPH
bez DPH Vaše cena bez DPH 82,56 Kč
s DPH Vaše cena s DPH 99,90 Kč
Cena již obsahuje všechny zákonné poplatky.

Přidat do košíku:
Dostupnost:
Je určen pro mytí a čištění povrchů, oken, nádobí atd., má vynikající odmašťovací a čisticí schopnosti, dobrou pěnivost a příjemnou parfemaci.


Obsah nebezpečných látek
Sodium Laureth Sulfate, Sodium Dodecylbenzensulfonate.


EUH208 Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Milit Citrus prostředek na nádobí 5L
Milit Citrus prostředek na nádobí 5L


Tento produkt byl přidán dne Úterý 12. květen 2020.