Finish Čistič myčky lemon Multipack 2x250ml

Finish Čistič myčky lemon Multipack 2x250ml
Finish Čistič myčky lemon Multipack 2x250ml

  • Kód: 8592326010716

Dostupnost:
Finish čistič myčky Citrón 2ks.Velmi účinný gel, který perfektně odstraňuje mastnotu a vodní kámen a zanechává vaši myčku jako novou.
V zájmu optimálního výkonu byste myčku měli čistit jednou za měsíc


Složení
Méně než 5 %: alkohol, butoxylovaný a etoxylovaný, C13-15 (neiontové povrchové aktivní látky), 5 - 15 %: alkohol, etoxylovaný,
C9-11 (neiontové povrchově aktivní látky), 15 - 30 %: kyselina citronová, Další složky: parfém, barvivo


Bezpečnostní upozornění
Signální slovo: Nebezpečí
H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ….
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)


Skladovací podmínky
Skladujte v suchu mimo dosah dětí.
Finish Čistič myčky lemon Multipack 2x250ml
Finish Čistič myčky lemon Multipack 2x250ml


Tento produkt byl přidán dne Úterý 19. květen 2020.